מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
כללי
 1. מדיניות פרטיות היא מדיניות פרטיות של קבוצת magal jewelry, ח.פ: 516123361 (להלן: ״החברה״). והיא חלה ביחס לאתר האינטרנט של החברה.
 2. מטרת מדיניות הפרטיות (להלן: ״המדיניות״) הינה להבהיר ולהסביר את המדיניות של החברה ביחס לשימוש באתר ואת השימוש במידע שנמסר על ידי משתמשיו.
 3. אנא קראו את המדיניות. 
 4. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו. עליך לאשר כי קראת והבנת את את המדיניות ואתה מסכים לקבל על עצמך את תנאיי המדיניות (כפי שיהיו מעת לעת) במלואם. 
 5. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות המדיניות, לרבות, בין היתר, בעקבות שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. על כן, הנך מתבקש לעיין במדיניות מעת לעת על מנת לקרוא, להכיר ולוודא שהינך מסכים עם התנאים המעודכנים. 
 6. האמור במדיניות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך. 
איסוף מידע
 1. במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
 2. החברה אוספת מידע באופן אוטומטי מידע על המשתמשים. מידע פסיבי: כגון -  מידע לא אישי הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש ועוד) וזאת בין היתר לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לצורך תפעול תקין של האתר, פילוח וניתוח הרגלי שימוש באתר, עריכת ניתוחים, פילוחים ובדיקות על מנת לזהות התנהגויות ודפוסי התנהגות צריכה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר,    אבטחת מידע וכל מטרה אחרת שנועדה לטייב, לשפר ולהעשיר את פעילות האתר ואת השירותים והתכנים המוצעים על ידי החברה (ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים להתנהגויות שימוש שונות, ביטול או שינוי שירותים קיימים וכו').
 3. בנוסף, בעת ניסיון רכישה או רכישה באתר אנו אוספים מידע אקטיבי אודות המשתמשים. כגון - שם, כתובת לחיוב, כתובת למשלוח, פרטי תשלום (כולל מספר כרטיס אשראי), כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון, פירוט היסטוריית רכישות שביצע המשתמש באתר, העדפות צרכניות של המשתמש ועוד. 
 4. אופן איסוף המידע: cookies זמניות או קבועות (ביחד להלן - "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, בדיקת היקף השימוש באתר, תדירות השימוש, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן למעשה קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מכשיר הקצה (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים אחרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, תדירות הגלישה, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצרכי סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים. העוגיות גם עשויות ליתר את הצורך להכניס את פרטיך המזהים בכל עת שאתה נכנס לאתר.
 5.  העוגיות נשמרות על גבי מכשירך, ומאפשרות לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את אופן השימוש באתר. בחלק מהמכשירים ניתן למחוק ו/או לנטרל ו/או לחסום קבלתן של עוגיות או קבלת התראה לפני אחסונן של עוגיות. ואולם, שים לב שאם תעשה זאת הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.
 6. החברה עשויה גם לעשות שימוש בתוכנות שונות למשל, Google Analytics כדי לקבל סטטיסטיקה אנונימית על אופן השימוש של המשתמש באתר, סוגי המכשירים הסלולריים באמצעותם התבצעה כניסה לאתר, והפעולות שנעשו ע"י משתמשים (באופן שאינו מזהה אותם באופן אישי) בכל אחד מהעמודים באתר.
 7. החברה רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כמאור לעיל בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף להוראות הדין. בנוסף, מובהר כי החברה רשאית לכלול את שנאסף כאמור במאגר מידע שברשותה. 
 8. אופן שימוש במידע האישי: החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:  לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה; הפעלה וניהול של האתר לרבות שיווק, פרסום, קידום מכירות ועידוד רכישות;  על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש; לשם פיתוח ותפעולו של האתר; לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו; לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה; לשם יצירת קשר עם המשתמש; לשם ניתוח, מחקר ועריכת סטטיסטיקות ונתונים סטטיסטיים והעברת מידע לרבות סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים; לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים; לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט ועשויים להתאים להעדפותיהם; ניתוח פרופילים של המשתמשים באתר לשם שיווק מוצרים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט; לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי; לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק; לצרכים פנימיים של החברה; לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים; לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו; לשם עמידה בהוראות כל דין.
 9. העברת מידע לצדדים שלישיים: המידע שנמסר לנו על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידינו במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו ולכל דין. 
 10. אתר החברה עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמש לשים לב כי מדיניות פרטיות זו לא חלה על האתרים הנ"ל ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין. 
 11. החברה משתמשת ב-shopify כדי להפעיל את החנות המקוונת שלנו. מדיניות הפרטיות של shopify: https://www.shopify.com/legal/privacy
 12. החברה משתמשת ב-google analytics כדי לנתח את ההתנהגות הצרכנית של המשתמשים. מדיניות הפרטיות של google analytics: https://www.google.com/intl/iw/policies/privacy.
 13. על אף האמור בסעיף 16 לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:
 14. * אם החברה סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
  * אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.
  * אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר מגנוליה או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).
  * אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין החברה ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם החברה מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת החברה.
  * אם החברה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו וכיו"ב - במקרה זה רשאית החברה להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם.
שליחת עדכונים ומידע פרסומי בהודעות טקסט ומייל
 1. על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה למועדון לקוחות החברה ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר המשתמש מאשר לחברה להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי החברה (להלן – "מאגר המידע") וכן מאשר המשתמש כי חברה תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע לחברה, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.
 2. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחברה באמצעות בדואר אלקטרוני זה: contact@magaljewelry.com והחברה תפעל בהתאם להודעת המשתמש, תוך 7 ימי עסקים מקבלת ההודעה. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל החברה בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין החברה בודקת את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במדיניות פרטיות זו.
 3. לעניין הודעות: על מנת לבטל את הסכמתך להודעות טקסט השב ״ביטול״. ייתכן שתקבל הודעת טקסט נוספת המאשרת את החלטתך לבטל את ההסכמה. אתה מבין ומסכים ששיטות חלופיות לביטול הסכמה, כגון שימוש במילים או בקשות חלופיות, לא ייחשבו כאמצעי סביר לביטול הסכמה. ייתכן שיחולו תעריפי הודעות ונתונים.
 4. לעניין דואר אלקטרוני: על מנת לבטל את הסכמתך אנא מלא אחרי הוראות הנמצאות בגוף המייל. 
 למידע נוסף אודות אופן הפרסום, ביקרו באתר: http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work
 1. תוכל לבטל את הסכמתך לפרסום ממוקד באמצעות הקישורים הבאים:
- פייסבוק: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- גוגל: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
 1. שים לב שאיננו משנים את נוהלי איסוף הנתונים והשימוש באתר שלנו כאשר אנו רואים אות 'אל תעקוב' מהדפדפן שלך.
אבטחת מידע
 1. החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד, אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 32 למדיניות הפרטיות.
 2. ייתכן שהשרת המארח יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ולהוראות הדין.
 3. עם ביצוע הזמנה באתר החברה, אנו נשמור את פרטי ההזמנה שלך לרישומינו. ברשותך לבקש לרשום את רישום זה. 
שינויים
 1. חברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים. 
הגבלת אחריות
 1. החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.
צור קשר
 1. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות שלנו, אם יש לך שאלות, או אם ברצונך להגיש תלונה, אנא צור איתנו קשר בדואר אלקטרוני בכתובת contact@magaljewelry.com או בדואר באמצעות הפרטים המפורטים להלן:
MAGAL JEWELRY
GALDIAM IL